7 نکته از پرلیت

بر اساس مطالعاتی که بر روی پرلیت‌ها انجام گرفته نتایج زیر حاصل شده است:

  1. ذخایر پرلیت منحصر به آتشفشان‌های عهد حاضر است.
  2. عمدتاً دارای ترکیب ریولیتی می باشد.
  3. پرلیت‌های با بافت شیشه‌ای گاهی در برگیرنده ابسیدین هستند که نشانه‌ای از تبدیل سنگ نخستین به پرلیت است.
  4. پرلیت در مقایسه با ابسیدین از آب بیشتری در ترکیب خود برخوردار است ولی درصد عناصر دیگر آنها بسیار به هم نزدیک است.
  5. با اندازه گیری نسبت‌های ایزوتوپی مشخص شده است که بخش اعظم آب پرلیت منشأ جوی دارد.
  6. در مقطع نازک، سنگ پرلیت دارای ساخت و بافت پرلیتی است که به صورت ترک‌های کروی به نظر می‌رسند و حتی با چشم غیر مسلح قابل رؤیت می‌باشند که نتیجه سرد شدن گدازه و آبگیری بعدی آن است.
  7. بسیاری از مواد آتشفشانی اسیدی جوان که زمان کافی برای آبگیری نداشته اند، در اصل ابسیدین بوده و در میدان حرارتی پرلیت منبسط نمی شوند