پرلیت و مزایای آن در تولید کودهای ارگانیک

  • پرلیت بستری مناسب را برای بقا و ماندگاری میکروارگانیسم های مفید مورد استفاده در این کود به عنوان باکتری های محرک رشد گیاه مهیا می نماید.
  • تهویه خاک را بهبود می بخشد.
  • سبب نگهداری رطوبت در محدوده ظرفیت مزرعه( FC ) به مدت طولانی تر می گردد.
  • قابلیت در دسترس بودن عناصر غذایی را افزایش داده و عناصر غذایی را به تدریج و در طولانی مدت در اختیار گیاه قرار می دهد.
  • از نوسانات حرارتی خاک و نتیجه اعمال شرایط نامساعد رطوبتی و حرارتی ممانعت می نماید.
  • پاستوریزه بوده و فاقد هرگونه عامل بیماریزا و بذر علف هرز می باشد.
  • فاقد بوی نامطبوع و آلودگی بوده و دارای بافت سبک است که این خصوصیت سهولت استفاده از این محصول را به دنبال دارد.
  • ترکیب این ماده با کودهای آلی تولیدی محصول شرکت شما را از دیگر محصولات مشابه متمایز می نماید.