پرلیت منبسط شده

حدود 70 درصد از پرلیت منبسط شده به عنوان پوشش و اندود مصرف می گردد. مخلوطی از پرلیت-ژیپس به عنوان پوشش یا روکش دیوارها و غیره بوسیله کمپانی های متعددی ساخته و فروخته می شود. قریب 15درصد این محصول در تهیه سیمان سبک خصوصا برای پوشش سقف ها و بلوک های پیش ساخته در ساختمان ها مصرف می گردد. مقدار باقیمانده متعددی مانند عایق، صافی، تقویت کننده خاک کشاورزی به عنوان جزئی از گل حفاری در حفاری چاه های نفت، سیمان و اجزاء مواد بسته بندی خنثی و غیره مصرف می شود. پرلیت می تواند تا حدی منبسط شود که وزنی معادل 2 پاند در هر فوت مکعب داشته باشد (تقریبا 32 کیلوگرم بر متر مکعب) که تقریباً وزنی برابر وزن پر می باشد. اما چنین ماده سبکی نرم و شکننده خواهد بود لذا محصول معمولی پرلیت کمی سنگین تر تهیه می شود.