پرلیت زمینکاو در ساختمان

پرلیت بدلیل چگالی کم، رسانایی ضعیف، خنثی بودن، غیر قابل احتراق بودن، درخشندگی خوب به عنوان یک سبکدانه سبک در صنعت ساختمان و تولید مصالح ساختمانی به صورت قطعات پیش ساخته، تهیه بتن سبک، پلاستر های معمولی ساختمان، عایق های پر کننده، تایل ها و آجرهای عایق صدا و ملات سبک پرلیتی میتوان اشاره کرد. در حال حاضر که موضوع انرژی و هزینه های آن و گرمایش و سرمایش ساختمان های جدی است و در آینده نزدیک مصرف بهینه انرژی در ساختمانها بصورت جدی است و در آینده نزدیک مصرف بهینه انرژی در ساختمان ها بصورت جدی و غیر قابل  اجتناب می شوند بهتر است از امروز به فکر مصرف پرلیت در ساختمان ها برای عایق سازی افتاد.