نحوه استفاده پرلیت برای کاشت دیم و ایجاد فضاهای سبز

  • مرحله ۱: شخم زدن با تراکتور، بیل زدن یا چنگک زدن خاک تا عمق ۱۵ الی ۳۰ سانتیمتر.
  • مرحله ۲: پرلیت را به ضخامت ۵٫۱ تا ۵ سانتیمتر روی زمین بگسترانید. اگر خواسته باشید می توانید ۵٫۱ تا ۵ سانتیمتر کود گیاهی یا تراشه چوب و خاک اره تثبیت کننده نیتروژن( حدود ۰٫۶۵ سانتیمتر) به آن اضافه نمایید.
  • مرحله ۳: پرلیت و کود آلی بطور کامل با خاک مخلوط شود.
  • مرحله ۴: آب پاشی کرده و زمین را برای مسطح شدن غلتک بزنید تا قبل ازکاشتن هموار و تراز شود. بذرپاشی کرده و سپس بذرها را با لایه ایی از مخلوط پرلیت و پیت یا کود بپوشانید.