سازمان ملی استاندارد ایران، قطعات پيش ساخته پرليتي– ويژگيها

perlite standard

شماره استاندارد16099
موضوع: قطعات پیش ساخته پرلیتی -ویژگیها
چاپ: 1
سال تصویب: 1390
ICS_Code: 73/060
ICS_T1: قطعات -پرلیتی
رشته : کمیته ملی استاندارد مواد معدنی

پيشگفتار

« قطعات پيش ساخته پرليتي- ويژگيها » كه پيش نويس آن در كميسيون هاي مربوط توسط استاندارد شركت معيار گستر تهيه و تدوين شده و در يكصدوچهل و هشتمين اجلاس كميتة ملي استاندارد مواد معدني مورخ23/12/1390  مورد تصويب قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك مادة 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 1371 ، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود . براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينة صنايع، علوم و خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصلاح و تكميل اين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراين، بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد.

منبع و ماخذي كه براي تهية اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است:

  • تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي

قطعات پيش ساخته پرليتي– ويژگيها

1  هدف

1-1هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيهاي قطعات پيش ساخته از جنس پرليت مي باشد اين فرآورده ها به شكل تخته يا عايق هاي چند لايه توليد مي شوند .

1-2 اين استاندارد تخته هاي عايق حرارتي مركب را نيز شامل مي شود (پيوست).

1-3  در اين استاندارد خصوصيات فرآورده شرح داده مي شود و شامل روش هاي كار براي آزمون ، ارزيابي

مطابقت، نشانه گذاري و بر چسب گذاري است .

2 دامنه كاربرد

2-1اين استاندارد فرآورده هايي را در بر مي گيرد كه در سامانه هاي عايق كاري حرارتي پيش ساخته و پانل

هاي مركب نيز استفاده مي شوند، ولي اين استاندارد عملكرد سامانه هاي مربوط به اين فرآورده ها را شامل

نمي شود.

2-2 اين استاندارد تراز يا كلاس مورد نياز يك خاصيت معين را براي مناسب بودن يك فرآورده در كاربرد

خاصي مشخص نمي كند. براي يك كاربرد معين بايد اين گونه ترازها و كلاس ها را در مقررات و استانداردهايي يافت كه با اين استاندارد مغايرت ندارند .

2-3 اين استاندارد فرآورده هايي با مقاومت حرارتي اظهار شده كمتر از 5/0 مترمربع کلوین بر وات یا ضریب هدایت حرارتی اظهار شده بیشتر از 065/0 وات بر متر کلوین در 10 درجه سلسیوس را در برمی گیرد.

2-4 اين استاندارد فرآورده هاي عايق كاري درجا و فرآورده هاي عايق كاري تجهيزات ساختماني يا تاسيسات

صنعتي را شامل نمي شود، همچنين جنبه هاي آكوستيكي مانند شاخص جذب صدا و عايق كاري صداي هوابرد مستقيم را در بر نمي گيرد.

3 مراجع الزامي

مدارك زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع شده است. بدين ترتيب آن مقررات

جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود.

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع شده باشد،اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد

نظر اين استاندارد ملي ايران نيست. در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنه ا ارجاع داده شده

است، همواره آخرين تجديد نظر و اصلاحيه هاي بعدي آنها مورد نظر است.

3-1 استاندارد ملي ايران 7114 : سال 1383 ، مصالح ساختماني، فرآورده هاي عايق كاري حرارتي ، تعيين

طول و عرض – روش آزمون

3-2 استاندارد ملي ايران 7114 : سال 1383 ، مصالح ساختماني، فرآورده هاي عايق كاري حرارتي ، تعيين

ضخامت – روش آزمون

3-3 استاندارد ملي ايران 7115 : سال 1383 ، مصالح ساختماني، فرآورده هاي عايق كاري حرارتي ، تعيين

گونيا بودن – روش آزمون

3-4 استاندارد ملي ايران 7116 : سال 1383 ، مصالح ساختماني، فرآورده هاي عايق كاري حرارتي ، تعيين

تخت بودن – روش آزمون

3-5 استاندارد ملي ايران 7117 : سال 1383 ، مصالح ساختماني، فرآورده هاي عايق كاري حرارتي ، تعيين

رفتار فشاري – روش آزمون .

3-6 استاندارد ملي ايران 7118 : سال 1383 ، مصالح ساختماني، فرآورده هاي عايق كاري حرارتي ، تعيين

چگالي ظاهري– روش آزمون

3-7  استاندارد ملي ايران 7119 : سال 1383 ، مصالح ساختماني، فرآورده هاي عايق كاري حرارتي ، تعيين

مقاومت كششي عمود بر سطوح– روش آزمون

3-8 استاندارد ملي ايران 7120 : سال 1383 ، مصالح ساختماني، فرآورده هاي عايق كاري حرارتي ، تعيين

جذب آب كوتاه مدت از طريق غوطه وري جزيي – روش آزمون

3-9 استاندارد ملی ایران 2-7271 سال 1383، آزمون هاي واكنش در برابر آتش، آزمون قابليت نسوختن

3-10 استاندارد ملي ايران 7294 : سال 1383 ، مصالح ساختماني، فرآورده هاي عايق كاري حرارتي، تعيين

پايداري ابعادي تحت شرايط دما و رطوبت معين – روش آزمون

3-11 استاندارد ملي ايران 7295 : سال 1383 ، مصالح ساختماني، فرآورده هاي عايق كاري حرارتي ، تعيين

تغيير شكل تحت شرايط دما و بار فشاري مشخص– روش آزمون

3-12 استاندارد ملي ايران 7296 : سال 1383 ، مصالح ساختماني، فرآورده هاي عايق كاري حرارتي ، تعيين

خزش فشاري – روش آزمون

3-13 استاندارد ملي ايران 7299 : سال 1383 ، مصالح ساختماني، فرآورده هاي عايق كاري حرارتي ، تعيين

خواص انتقال بخار آب – روش آزمون

3-14استاندارد ملي ايران 7302 : سال 1383 ، مصالح ساختماني ، فرآورده هاي عايق كاري حرارتي ، تعيين

رفتار خمشي – روش آزمون

3-15 استاندارد ملي ايران 8081 : سال 1384 ، مصالح ساختماني ، فرآورده هاي عايق كاري حرارتي ، تعيين

مواد آلي – روش آزمون

3-16استاندارد ملي ايران 8082 : سال 1384 ، مصالح ساختماني ، فر آورده هاي عايق كاري حرارتي ،

آكوستيك – تعيين سقفي ديناميكي مواد به كار رفته زير كفهاي شناور در ساختمانهاي مسكوني – روش

آزمون

3-17 استاندارد ملي ايران 8083 : سال 1384 ، مصالح ساختماني ، فرآورده هاي عايق كاري حرارتي، تعيين

ضخامت فرآورده هاي عايق كاري حرارتي كف شناور – روش آزمون

3-18استاندارد ملي ايران 8084 : سال 1384 ، مصالح ساختماني، فرآورده هاي عايق كاري حرارتي – واژه نامه

3-19 استاندارد ملي ايران 8086 : سال 1384 ، مصالح ساختماني، فرآورده هاي عايق كاري حرارتي، تعيين

رفتار تحت بار متمركز – روش آزمون

3-20 استاندارد ملي ايران 8116 : سال 1384 ، عايق هاي حرارتي ، پشم هاي معدني مورد مصرف در ساختمان – ويژگي ها

3-21 استاندارد ملي ايران 8184 : سال 1384 ، مصالح ساختماني ، فرآورده هاي عايق كاري حرارتي ، آكوستيك ، جذب كننده هاي صدا براي استفاده در ساختمان، درجه بندي جذب صدا – روش آزمون

3-22 استاندارد ملي ايران 8298 : سال 1384 ، مصالح ساختماني ، فرآورده هاي عايق كاري حرارتي ،

فرآورده هاي فوم پلي يورتان صلب ساخته شده در كارخانه – ويژگي ها

3-24 استاندارد ملي ايران 8299 : سال 1384 ، واكنش در برابر آتش براي مصالح و فرآورده هاي

ساختماني، طبقه بندي

3-25 ENISO 12667:2000,Thermal performance of building  materials and products determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter method  product of high and medium the malresistance.

3-26 EN12939:2000,Thermal performance of building materials and products-

Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods-Thick products of high and medium thermal resistance.

3-27 EN13166: 2001,Thermal insulation products for buildings- Factory made products of phenolic foam (PF) – Specification

3-28 prEN 13793 ,Thermal insulationg products for building applications-determination of behavior under cyclic loading

3-29 ISO 354:2003,Acoustics-Measurement of sound absorption in a reverberation room.

3-30 EN ISO 11925-2 :2002 , Reaction to fire tests- lgnit bility of building products subjected to direct impingement of flame- part 2 : Single – flame source test

3-31 EN ISO 1716 : 2002 , Reaction to fire tests for building products- Determination of the heat of combustion (ISO 1716:2002)

3-32 EN 13823:2000, Reaction to fire tests for building products – building producuts excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item .

3-33 ISO EN 12491:1997 , Statistical methods for quality control of builbing materials and components .

4 اصطلاحات و تعاريف

دراين استاندارد اصطلاحات و تعاريف ، نمادها، اختصارات، يكاها زير به كار مي رود:

4-1

پرليت منبسط

ماده (عايق) دانه­ي سبك است كه معمولا ازسنگ طبيعي اتشفشاني منبسط شده بر اثرحرارت ساخته مي شود تا تشكيل ساختاري سلولي دهد.

4-2

عايق چند لايه

تركيبي از دو يا چند لايه از يك ماده عايق مشخص است كه ضخامت لايه هاي منفرد آن ممكن است متفاوت

باشد .

4-3

عايق مركب

تركيبي از لايه ها كه حداقل از دو ماده عايق مختلف تشكيل شده است. خاصيت عايق مركب از خواص عايق

كاري مواد منفرد مشتق مي شود.

4-4

تخته پرليت منبسط

تخته عايق حرارتي صلبي است كه از پرليت منبسط ، الياف مسلح كننده و مواد چسباننده ساخته مي شود .

آن را مي توان به صورت يك تخته يا به صورت تخته هاي دوتايي يا چندتايي چسبانده شده به يكديگر با يك چسب مناسب عرضه كرد (عايق چند لايه ، بند 4-2). تخته ها ممکن است همچنین دارای لبه شکل داده شده باشند.

4-5

تراز

يك مقدار معين حد بالايي يا حد پاييني يك الزام است . تراز از طريق مقدار اظهار شده مشخصه مورد نظر ارائه مي شود .

4-6

كلاس

تركيبي از دو تراز يك خاصيت است كه عملكرد بايد بين آن دو قرار گيرد .

estandard-perlite estandard-perlite2 estandard-perlite3

5  الزامات

5-1 كليات

خواص فرآورده بايد براساس بند 6 اين استاندارد ارزيابي شود. براي مطابقت با اين استاندارد ، فرآورده ها بايد با الزامات بند 5-2 و بر حسب مورد با الزامات بند 5-3 مطابقت داشته باشند.

يادآورياطلاعات درياره خواص اضافي در پيوست ث آمده است .

نتيجه يك آزمون براي هر خاصيت فرآورده، ميانگين مقادير اندازه گيري شده تعدادي از آزمونه ها است كه در

جدول 6 آمده است.

5-2 الزامات براي تمام كاربردها

5-2-1 مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي

مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي بايد براساس اندازه گيري هاي انجام شده مطابق با بندهاي 3-24 و 3-25 برای فرآورده های ضخیم باشد.

3-25 براي فرآورده هاي ضخيم باشد .

مقاومت حرارتي و ضريب هدايت حرارتي بايد مطابق پيوست الف و پيوست پ تعيين و توسط توليد كننده

مطابق بندهاي زير اظهار شود :

5-2-1-1  دمای متوسط مرجع باید 10 درجه سلسیوس باشد.

5-2-1-2  مقادیر اندازه گیری شده با ید با سه رقم معنی دار بیان شوند.

5-2-1-3 مقاومت حرارتی، RD  باید همیشه اظهار شود. ضریب حرارتی Dʎ باید در صورت امکان اظهار شود.

 5-2-1-4 مقاومت حرارتی اظهار شده، RD، ضریب هدایت حرارتی اظهار شده  Dʎ بايد با حدودی ارائه شودکه نشانگر حداقل 90 درصد فرآورده باشد که با سطح اطمینان 90 درصد تعیین شود.

5-2-1-5 مقدار ضریب هدایت حرارتی،   90/90ʎ باید با تقریب 001/0 وات بر متر کلوین رو به بالا گرد شودو به عنوان Dʎ در ترازهایی با گام های 001/0 وات بر متر کلوین اظهار شود.

5-2-1-6 مقاومت حرارتی اظهار شده، RD ، باید از ضخامت اسمی، dN و ضریب هدایت حرارتی اظهار شده مربوطه،  90/90ʎ  محاسبه شود.

5-2-1-7 مقدار مقاومت حرارتی R90/90، هنگامیکه از ضخامت اسمی، dNو ضریب هدایت حرارتی مربوط به 90/90ʎ محاسبه می شود، باید با تقریب 05/0 متر بر کلوین بر وات رو به پایین گرد شود و به صورت RD در ترازهایی با گام های 05/0 متر مربع کلوین بر وات اظهار می شود.

5-2-1-8 مقدار R90/90 برای آن فرآورده هایی که فقط مقاومت حرارتی آن ها مستقیما اندازه گیری می شود، باید با تقریب 05/0 متر مربع کلوین بر وات رو به پایین گرد شود و به عنوان RD در ترازهایی با گام های 05/0 متر مربع بر کلوین وات اظهار شود.

ادامه دارد…