سازمان ملي استاندارد ايران،ویژگی های پرلیت نرم پرکننده عايق

standard 1

پرلیت نرم پرکننده عايق- ويژگي ها

شماره استاندارد: 17546
موضوع: پرلیت نرم پر کننده عایق-ویژگیها
چاپ: 1
سال تصویب: 1393
فایل: فایلDownload
ICS_Code: 85/060
ICS_T1: پرلیت نرم
رشته : کمیته ملی استاندارد ساختمان و معدن

استاندارد” پرلیت نرم پرکننده عایق- ویژگی” که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط شرکت دانش پارسیس آریا تهیه و تدوین شده و در چهارصد و نود وششمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان،  مواد و فرآوردهای ساختمانی مورخ 30/1/1393 مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می­شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت­های ملی و جهانی در زمینۀ صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارایه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوهد گرفت. بنابرای ، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد .

منبع و ماخذ که برا تهیۀ ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است :

ASTM C549: 2006, Standard Specification for Perlite Loose Fill Insulation

پرلیت نرم پرکننده عايق- ويژگي ها

 1. هدف و دامنه کاربرد
 • هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ترکیب و ویژگی های فیزیکی پرلیت منبسط شده پرکننده نرم عایق است. این استاندارد هچنین روش های آزمون پذیرش مواد را تعیین می کند. ای روش های آزمون در اصل با عملکرد مواد در محدوده دمایی مربوط به پوشش ساختمان ها است؛ با این حال ، محدوده دمایی تجار به کار برده برای عایق ازk 1 تاk 1033 است. برای کاربردهای مشخص شده به دستورالعمل تولیدکننده مراجعه شود.
 • این استاندارد برای ترکیب و ویژگی های پرلیتی که به عنوان بهبود دهنده سطح جهت مهار گرد و غبار برای کاربرد در جاهایی که در آنها گرد و غبار یک عامل است تولید شده اند نیز به کار می­رود.
 • هنگامی که لوازم یا سامانه ها مواد عایق حرارتی نصب می­شوند یا به کار می روند، ممکن است مشکلات بهداشت یا ایمنی مطرح شوند که تولیدکننده باید اطلات جامع مناسب برای هرگونه مشکلات شناخته شده مربوطه با توصیه های استفاده از محصولات سازمان را ارایه کند و نیز باید اقدامات حفاظتی را برای کاربرد ایمن آنها توصیه کند. کاربر باید روش های بهداشت و ایمنی مناسب را ایجاد کرده و تطابق کاربرد با الزامات قانونی را تعیین کند.

هشدار – این استاندارد تمام موارد ایمنی مربوط به کاربرد این روش را بیان نمی­کند، بنابراین وظیفه کاربر این استاندارد است که موارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعایت و قبل از استفاده محدودیت های اجرایی آن را مشخص کند.

 1. مراجع الزامي

مدارک الزامی زیر حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات، جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شوند.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی آن، مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه ها بعد آنها مورد نظر است. استفاده از مرجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

 • استاندارد ملی ایران شماره 4977 سا 1378 ، سنگدانه ها- روش آزمون دانه بند سنگدانه های ریز و درشت توسط الک
 • استاندارد ملی ایران شماره 11873 سا 1386 ، روش اجرایی نمونه گیری و پذیرش دسته های پیش ساخته عایق حرارتی
 • ASTM C 168, Terminology Relating to Thermal Insulation
  • ASTM C177, Test Method for Steady-State Heat Flux Measure- ments and Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus
  • ASTM C 518, Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by
  • Means of the Heat Flow Meter Apparatus
  • ASTM C520, Test Methods for Density of Granular Loose Fill Insulations
  • ASTM E 84, Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials
  • ASTM E 136, Test Method for Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace at 750°C
  • ASTM E 177, Practice for Use of the Terms Precision and Bias in ASTM Test Methods.
  1. اصطلاحات و تعاريف

  اصطلاحات و تعاریف تعیین شده در استاندارد بند 2-3برا ای استاندارد کاربرد دارد.

  1. طبقه بندي

  پرلیت پرکننده نرم عایق باید مطابق با الزامات فیزیکی بند 7 این استاندارد باشند. پرلیت منبسط شده که برای محدود کردن میزان گرد و غبار تولیدشده هنگام کاربرد بهبود یافته اند باید بر روی برچسب محصول مشخص شده باشند.

  1. اطلاعات سفارش

  همه سفارشات خرید را باید با چگالی عایق مورد نظر تعیین کرد یا لازم است با ویژگی های بند7-1 مطابقت داشته باشد. سفارش خرید هنگامی مطلوب است که بیان گر محصول بهبودهنده سطح باشد.

  1. مواد و ساخت

  پرلیت اصطلاحی برا ی کانی سیلیسی طبیعی است که استخراج، دانه بندی ، الک و خشک شده تا پرلیت معدنی خام تولید شود. ماده معدنی خام به شک ذرات با اندازهای مختلف، دارا وزنی معاد kg/m3 960 تا kg/m3 1200 است که در کوره ها دما بالا منبسط شده تا به محدوده چگالی از kg/m3 32 تا kg/m3 176 برسد. پرلیت یک کانی طبیعی است که به عنوان یک مصالح ساختمانی بنیادی طبقه بندی شده است. طبق استاندارد بند 2-8 پرلیت غیرقابل اشتعال است.

  1. الزامات فیزيکي
  • الزامات فیزیکی فهرست شده در این بخش به عنوان الزامات بازرسی تعریف شده اند (به استاندارد

  بند 2-2 مراجعه کنید). عایق باید با الزاماتی که در ادامه ذکر شده، مطابقت داشته باشد:

  • چگالی حجمی: kg/m332 تا kg/m3 176
  • دانه بندی ، ماکسیم درصد وزنی باقی مانده روی الک شماره 4 (75/4): %5؛
  • آزمون آتش کوچک مقیاس: بدون جرقه با بدون اشتعال
  • الزامات فیزیکی فهرست شده در این بخش به عنوان الزامات کیفیت تعریف شده اند( به استاندارد بند 2-2 مراجعه کنید). عایق باید با الزاماتی که در ادامه ذکر شده، مطابقت داشته باشد:

  الف- مقاومت حرارتی: به جدول 1 مراجعه کنید؛

  ب- جذب رطوبت، ماکسیم درصد وزنی در 14 روز: %0/1؛

  پ اشتعال پذیری (طبق استاندارد بند 2-8):

  • مشخصه های سوخت سطح غیرقابل اشتعال

  الف- ماکسیم گسترش شعله: صفر؛

  ب- ماکسیم دود توسعه یافته: صفر

  • مشخصه های سوخت سطح عادی

  الف- ماکسیم گسترش شعله: 25

  ب- ماکسیم دود توسعه یافته: 50

  • مهار گرد و غبار( برای محصول بهبود دهنده سطح)، ماکسیم وزن مواد جمع آوری شده:mg 85
  • نمونه برداري
  • برای اهداف این استاندارد نمونه برداری باید طبق استاندارد بند 2-2 انجام شود.
  • روشهاي آزمون
  • چگالي بالک ، طب روش A استاندارد بند 2-6 انجام می شود.
  • دانه بندي، طبق استاندارد بند 2-1 مدت زمان الک کردن باید پنج دقیقه و نمونه آزمون باید به
  • مقدارg (9±50 ) از مواد باشد به جز هنگامی که از دستگاه الک مکانیکی استفاده می شود.
  • آزمون آتش کوچک مقیاس

  الف-هدف، هدف این آزمون کنترل کیفیت، تایید اضافه نشدن بیش از حد مواد آلی یا پوششی هنگام فرآوری مواد است.

  ب-اهمیت، این ویژگی بازخورد مواد، محصولات یا مجموعه ها را به گرما و شعله تحت شرایط کنترل شده اندازه گیری و توصیف می­کند اما خود ترکیبی از همه عوامل لازم در ارزیابی خطر آتش برای مواد، محصولات یا مجموعه ها تحت شرایط واقعی نیست.

   پروش، یک آزمونه پرلیت عایق g 9 تا g 14 را در یک سبد سیمی مناسب (همانند ابعاد 121*121*51) ساخته شده از پوشش بافته شده از سی فولاد ضدزنگ 100 مش (150 میکرون) گذاشته و در تماس مستقیم با شعله چراغ بانسن به مدت s 20 قرار دهید. جرقه یا اشتعال نشان دهنده شکست در انطباق با الزامات بند 7-1 این استاندارد است.

  • دقت و اريبي، در این روش فقط انطباق با معیارها برای پذیرش مشخص شده و ارزیابی برای دقت یا صحت آزمون آتش کوچ مقیاس مشخص نشده است.
  • مقاومت دمايي

  آزمون های مقاومت دمایی باید مطابق با استاندارد بند 2-4 یا استاندارد بند 2-5 تعیین شود. آزمون باید در چگالی مشخص و ضخامت نماینده نمونه کامل انجام شود. میانگین حسابی مقاومت دمایی چهار آزمونه باید بیشتر از % 95 مقدار جدول 1 باشد. مقاومت دمایی (مقدار R) باید در میانه درجه حرارت با اختلاف درجه حرارت 22 درجه سانتی گراد تعیین شود. مسیر جریان گرمایی را گزارش کنید. اگر لازم باشد آزمون مقاومت دمایی در میانه سایر درجه حرات ها نیز می تواند تعیین شود.

  جذب رطوبت

 • آزمونه باید به مقدار g(23±50 ) از محصول باشد. داخل نگه دارنده آزمونه با انداز   mm (127*228*228 )

  با محصول پر و تراز کنید.

  • طبق استاندارد بند 2-4 یا استاندارد بند 2-5 شرایط مقدماتی را فرهم آورید. ایجاد شرایط باید با حرکت حداقل هوا در عرض سطح آزمونه باشد. شرایط لازم را برای رطوبت نسبی% (2±50) و دمای C°(1±49) تا رسیدن به وزن ثابت فراهم و ثبت نمایید. چگالی آزمونه آماده شده در شرایط بالا را با وزن ثابت در نتایج گزارش آزمون ذکر کنید.
  • رطوبت نسبی را تا% (2±90) افزایش دهید. با وزن کردن در فاصله های 24 ساعته به شرایط وزن ثابت برسید. افزایش رطوبت را به عنوان درصد وزنی مشروط تعیین شده در بند 9-5-1 در رطوبت نسبی (2±50) و دمای C° (1±49) تعیین کنید.
  • دقت و اريبي، این استاندارد بر اساس یک ویژگی خاص پرلیت تدوین شده است. این یک مشخصه ذاتی است که فقط برا تعیین جذب سطحی تحت شرایط رطوبت بالا درنظر گرفته شده و به عنوان یک مشخصه معمول برای مصرف نهایی عایق شناخته شده است.
  • مشخصه هاي سوختن سطح

           برای پرلیت عایق باید طب استاندارد بند 2-7 در ضخامتی که مشخصه کاربرد نهایی است با مواد حمایت

          کننده مصنوعی در دستگاه آزمون تعیین شود. پرلیت با سطح بهبودیافته برای مهار گرد و غبار باید برای

  نشان دادن عدم اشتعال پذیری با استفاده از روش آزمون بند 2-8 آزمون شود.

  • مهار گرد و غبار
  • دستگاه آزمون

  الف- صفحه شیشه اي، دارای ابعاد mm (4/6*420*420)

  ب- جعبه ساخته شده از ورقه متااکريلات شفاف، ته باز، دارا ابعاد (3±500×390×390) با یک سوراخ در مرکز سطح رویی با قطر mm4/52.

  پ- لوله پلاستیکي، دارای قطر داخلی mm(3±50)، قطر بیرونی mm (3±45) در طول mm(6±450)، با یک واشر لاستیکی به طوری که به راحتی با قطر بیرونی لوله پلاستیکی تنظیم شود و دارای قطر بیرونی بزرگتر از سوراخ جعبه است.perlite2

  ت- بشر با ظرفیتml 2000.

  ث- قیف آزمایشگاهی، با حداقل قطر داخلی لولهmm 4/25.

  ج- استوانه مدرج، با ظرفیت ml 1000.

  چ- ترازو، قادر به اندازه گیری جرم با دقت g 001/0.

  • آماده سازی آزمونه، با قاشق از نماینده محصول نمونه بردارید و داخل بشر مدرج تا سطح ml1000بریزید.
  • روش انجام آزمون

  الف- صفحه شیشه ای تخت را بر روی یک صفحه کاری مناسب قرار دهید.

  ب- بشر ml 2000 را در مرکز دقیق صفحه شیشه ای قرار دهید.

  پ- جعبه پلاستیکی را بر روی صفحه شیشه ای طوری قرار دهید که بر روی وسط صفحه شیشه ای و سوراخ رویی جعبه به طور مستقیم بر روی بشر ml 2000 قرار گیرد.

  ت- لوله پلاستیکی را در داخل سوراخ رویی جعبه طوری قرار دهید که داخل جعبه به طرف پایین بیرون آمده و فاصله عمودی از کف لوله تا سطح رویی بشر ml 2000  به طور مشخصی  mm21  شود. لوله پلاستیکی توسط واشر لاستیکی در موقعیت عمودی حمایت می شود.

  ث- قیف آزمایشگاهی را در داخل لوله پلاستیکی قرار دهید.

  ج-ml 1000 از مواد آزمون را طوری داخل قیف بریزید که در مدتs 10 همه مواد خالی شود. هدف این است که جریان یکنواختی از مواد برای مدتs 10به داخل جعبه ریخته شود.

  چ- بعد از آن که همه مواد قابل مشاهده بر روی صفحه شیشه ای ساکن شدند، با دقت جعبه پلاستیکی را بردارید و به آرامی موادی که بر روی صفحه شیشه ای جمع شده اند را داخل یک ستون ریخته، آن را بردارید و وزن آن را تعیین کنید.

  • محاسبات

  الف- مقدار مواد آزمون را به عنوان میلی گرم های جمع آوری شده بر حسب mg گزارش کنید.

  ب- نتایج را به عنوان متوسط از پنج یا تعداد بیش تری آزمون مستقل با خوانش غیرمنفرد بالایmg  100 با نمونه های جداگانه که از منبع یکسان گرفته شده اند، گزارش کنید.

  • دقت و اریبی

  دقت برای آزمونه منفرد، آزمون کننده منفرد برای موارد مهار کننده گرد و غبار بالای محدوده 08/0 تا 01/0 طبق استاندارد بند 2-9 دارای انحراف استانداردg 02/0 است.

  1. صحت
  2. بسته بندی و نشانه گذاری

  به جز موارد که مشخص شده، عایق باید در محفظه تجاری استاندارد تولیدکننده بسته بندی شود. عایق باید با اطمینان از حمل قابل قبول و تحویل ایمن در مقصد در محفظه هایی که به طورکامل مطابق با قوانین و مقررات قابل کاربرد با نوع حمل و نقل است، بسته بندی شود.

  • نشانه گذاری، محفظه های حمل باید با نام عایق، حداقل وزن محفظه و نام تولید کننده علامت گذاری شوند.
  1. مخاطرات بهداشتی و ایمنی
  • قبل از نصب، حمل ذخیره باید طبق دستورالعمل تولید کننده باشد. مواد باید خشک و به دور از مواد فرعی نگهداری شود.
  • نصب
  • مواد عایق را داخل فضاها و حفره هایی که باید عایق شوند طوری بریزید که سقوط آزاد و فشردگی را به حداقل برسانید. این عمل خرد شدن و شکسته ذرات عایق و تشکیل غیر ضروری گرد و غبار را به حداقل خواهد رساند.
  • به دستورالعمل راهنمای تولید کننده برای روش های نصب توصیه شده در خصوص کاربرد وسایل حفاظتی تنفسی و چشمی مراجعه کنید.