تعریف پرلیت

از نظر تجاری هر سنگ شیشه ای، بدون در نظر گرفتن ترکیب شیمیایی و ژنز، در صورتی که تا حداکثر حدود 1200 درجه سانتیگراد منبسط و به ماده اي با جرم مخصوص کم تبدیل شود، پرلیت نامیده می شود.
پرلیت سنگ شیشه ای آتشفشانی با ترکیب ریولیتی است که در اثر انجماد سریع ماگمای اسیدی به وجود می آید و معرف یک سنگ آتشفشانی آمورف است. از نظر روش های نامگذاری سنگشناسی ابسیدین، پرلیت و پیچ استون شیشه های آتشفشانی با ترکیب سیلیسی و معادل ریولیت ها، ریوداسیت ها، لاتیت و تراکیت ها اند که از نظر درصد آب ترکیبی باهم اختلاف دارند. ابسیدین کمتر از 2 درصد، پرلیت بین 2 تا 5 درصد و پیچ استون بیش از 5 درصد آب دارد. از عوامل مهم در انبساط سریع سنگ در حرارت معین وجود آب ترکیبی است. منشا آب در شیشه های آتشفشانی مربوط به آب ماگمایی است و گاه بخشی از این آب به آب بعد ماگمایی نسبت داده می شود. نوع آب موجود در شیشه هاي آتشفشانی، مقدار و شرایط رها شدن آب، غلظت شیشه و تغییرات آن در دماهاي مختلف از عوامل موثر در شدت انبساط پرلیت اند.