بستر مناسب برای رشد نشاء توت فرنگی

قلمه های توت فرنگی باید در یک بستر مناسب ریشه دار شوند. بسیاری از بسترهای بدون خاک مانند پیت، شن، ماسه، سنگ، ورمی کولیت، پرلیت، پلی استرین، قابل استفاده می باشند. برای نشا توت فرنگی سینی های نشا 50 الی 70 حفره پیشنهاد می شود. هر سینی نشاء حدودا 3.7 تا 4 لیتر حجم لازم است. سینی های نشاء را روی صفحات که گراول دارند قرار دهید تا به رشد خود ادامه دهند و قبل از انتقال آن ها به مزرعه آن را جمع اوری نمایید.  در طول این دوره هر روز یکبار آنها را آبیاری کرده و هفته ای یکبار از کودهیا کامل جهت کود دهی آن ها استفاده نمایید. نشاها برای کاشت مکانیکی باید به طو رکامل ریشه دار باشند و در صورت کاشت دستی قبل از رسیدن به این مرحله می توان اقدام به انتقال نمود.