پرلیت و جذب آلودگی های زیست محیطی شوینده ها

 

از آن جایی كه كه امروزه بخش عظیمی از پساب صنایع شوینده، حاوی انواع سورفاكتانت هااست، حذف آن ها ضروری به نظر می رسد. بیشترین اهمیت كاربردی سورفاكتانت ها، توانایی فنی آن ها به عنوان مواد خیس ‌کننده، پا ک‌كننده وامولسیون کننده است. با توجه به گسترش و افزایش حجم سورفاكتانت های یونی موجود در این پسابها كه سالیانه، 10 میلیون تن گزارش شده است و مقدار سورفاكتان تهای آنیونی كه 60 % مجموع تركیب های شوینده است، روشهای متفاوتی از جمله رو شهای فیزیكی و شیمیایی برای حذف آن ها ارایه شده است. از جاذب معدنی پرلیت برای حذف مقدارهای کم آلاینده ها پیشنهاد می شود.  پرلیت با افزایش مقدار جاذب، مقدار جذب سطحی را کاهدش داده و پس از 10 دقیقه درصد حذف ثابت می ماند.